Algemene voorwaarden

Versie 2017.01
Voor dienstverlening door Kinder-en voedingscoach inZicht, hierna te noemen inZicht.

1. Algemeen
Aletta van der Geest, kindercoach- en voedingscoach inZicht Amersfoort staat ingeschreven onder nummer: kvk 62459570.
Kindercoach -en voedingscoach inZicht richt zich op kortdurende begeleiding van kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De gesprekken zullen meestal plaatsvinden in mijn praktijkruimte of op een andere gewenste locatie. Een kennismakings-of intakegesprek kan indien gewenst ook bij ouders thuis plaatsvinden.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. opdrachtgever : de partij die opdracht geeft
2. opdrachtnemer : kindercoach-en voedingscoach inZicht

2. Annulering en opzegging
1.Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos binnen 24 uur voor aanvang. Het liefst telefonisch, maar kan ook per e-mail.
Hierna worden de volledige kosten voor een coachingsessie in rekening gebracht. Bij ziekte gaarne overleg.
2.Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

De vermelde bedragen zijn inclusief  0% BTW. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op mijn website.
Tussentijds kort overleg met de ouder/verzorger, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een afspraak gemaakt. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

3. Tarieven

Kennismakingsgesprek (20 min)
kosteloos en vrijblijvend

Intakegesprek (75 min) € 80,-
Coaching per sessie (60-min) € 68,-   (incl. voorbereiding en materialen)
Evaluatie of eindgesprek  (30/60 min € 34/68,-  

4. Betalingsvoorwaarden
1. Na iedere afspraak ontvangt u een factuur per e-mail
Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient over gemaakt te worden op het op de factuur vermelde rekeningnummer onder vermelding van het factuurnummer.
2. Het honorarium van kindercoach inZicht wordt na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en kindercoach
inZicht hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die kindercoach inZicht maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

5. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten raad ik u aan eerst contact op te nemen met uw huisarts. Ik sluit elke aansprakelijkheid uit ter schade of letsel
voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door Kindercoach inZicht.

6. Verplichtingen Kindercoach inZicht
Kindercoach inZicht is resultaatgericht zonder dit resultaat te kunnen garanderen. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Kindercoach inZicht is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De handtekening van beide ouders is dus noodzakelijk.

8. Vertrouwelijkheid
Kindercoach inZicht verplicht zich tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van een coachingsessies tenzij een wettelijke plicht
rond bekendmaking geldt.

9. Regels rond afspraak
Er is geen wachtruimte aanwezig. Dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt.

10.Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld
Indien Kindercoach inZicht gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met
opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

11. Verslaglegging en archivering
Kindercoach inzicht is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen.
Kindercoach inZicht zal daarentegen wel een privédossier per cliënt aanmaken en archiveren voor haar eigen administratie.

12. Klachtenprocedure
Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.
Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u tot een bevredigende oplossing te komen.

Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches, kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting.